Sejm 9 maja 2024 r. przyjął ustawę o wakacjach od ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS jeszcze w tym roku.

23 maja 2024 r. Senat przegłosował ustawę, która teraz zostanie przekazana do podpisu przez prezydenta.

Przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jeśli stanie się to jeszcze w maju, to już w listopadzie będzie można skorzystać z wakacji od ZUS.

Kluczowe założenia ustawy

Ustawa przewiduje zwolnienie ze składek na:

 • Ubezpieczenie emerytalne
 • Ubezpieczenie rentowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe
 • Ubezpieczenie chorobowe
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są objęte zwolnieniem.

Kto może skorzystać?

Z wakacji od ZUS skorzystają przedsiębiorcy, którzy:

 • Prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Podlegają ubezpieczeniom społecznym.
 • Zgłaszają do ubezpieczenia społecznego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych.
 • Uzyskują maksymalne roczne przychody w wysokości 2 mln euro.
 • Nie wykonują działalności gospodarczej w roku złożenia wniosku oraz w poprzedzającym na rzecz byłego pracodawcy.

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z wakacji od ZUS, przedsiębiorca musi złożyć wniosek poprzez platformę ZUS PUE. Za miesiąc zwolnienia przedsiębiorca również musi złożyć dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Zwolnienie nie przerywa ubezpieczenia chorobowego, co oznacza, że nawet jeśli przedsiębiorca zachoruje w miesiącu zwolnienia, otrzyma zasiłek.

Finansowanie zwolnionych składek

 • Składki zwolnione pokryje budżet państwa.
 • Zwolnione składki nie będą przychodem przedsiębiorcy.
 • Zwolnione składki będą stanowić pomoc de minimis.