Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma organizowanej pracy zarobkowej, która jest wykonywana indywidualnie i regularnie. Istnieją cztery kluczowe warunki, które muszą być spełnione:

 1. Zyskowość działalności: działalność musi być prowadzona z zamiarem osiągnięcia zysku, nawet jeśli nie przynosi ona natychmiastowego dochodu.
 2. Organizacja: musi być zorganizowana, co objawia się m.in. posiadaniem odpowiedniego miejsca pracy, stworzeniem strony internetowej lub zakupem niezbędnego wyposażenia.
 3. Ciągłość: prowadzenie działalności musi być kontynuowane w sposób regularny, manifestujący się powtarzalnością działań i zamiarem długoterminowej pracy.
 4. Prowadzenie we własnym imieniu: działalność musi być prowadzona w imieniu przedsiębiorcy, co oznacza osobistą odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania.

To właśnie te kryteria odróżniają jednoosobową działalność gospodarczą od innych form przedsiębiorstwa.

Cudzoziemcy przebywający na terenie Polski mają możliwość zakładania i prowadzenia swojej jednoosobowej działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Jednakże istnieją pewne warunki, które muszą zostać spełnione, związane głównie z zezwoleniem na pobyt lub obywatelstwem. W jaki sposób przebiega proces zakładania jednoosobowej firmy przez cudzoziemca w Polsce?

Warunki niezbędne

Przed przystąpieniem do rejestracji działalności gospodarczej, cudzoziemiec musi upewnić się, czy spełnia niezbędne wymogi. Prawo do prowadzenia firmy na terenie Polski przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo jednego z państw UE, status uchodźcy, Kartę Polaka lub zezwolenie na pobyt stały bądź czasowy jako długoterminowy rezydent UE. Dotyczy to także członków rodziny cudzoziemca, w tym tych ze statusem rezydenta długoterminowego UE przyznanym przez inny kraj niż Polska. Ponadto osoby studiujące w Polsce oraz osoby w związku małżeńskim z polskim obywatelem zamieszkującym na terenie Polski mogą zakładać jednoosobową działalność gospodarczą. Przewidziane są również możliwości dla cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą, posiadających zgodę na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych oraz członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dla tych prowadzących już działalność, możliwe jest kontynuowanie jej na podstawie wpisu do CEIDG. Numer PESEL jest również niezbędny do założenia każdej działalności gospodarczej w Polsce.

Rejestracja działalności gospodarczej

Jeśli cudzoziemiec spełnia wymagane warunki, może przystąpić do rejestracji działalności gospodarczej. Proces rejestracji nie różni się dla obywateli polskich i cudzoziemców. Wniosek CEIDG-1 może zostać złożony osobiście w urzędzie miasta lub gminy, za pośrednictwem poczty lub internetu, przy użyciu podpisu kwalifikowanego. Formularz jest dostępny online na stronie ministerstwa oraz na e-PUAP. Poza podstawowymi informacjami, takimi jak dane osobowe i miejsce prowadzenia działalności, konieczne jest podanie numeru karty pobytu oraz informacji o posiadaniu nieruchomości na terenie Polski. Rejestracja firmy jest bezpłatna, a po jej dokonaniu cudzoziemiec otrzyma numery NIP oraz REGON.

Rejestracja w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym

Po rejestracji w CEIDG, cudzoziemiec musi również zarejestrować się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Urzędzie Skarbowym, jeśli chce być czynnym podatnikiem VAT. Warto pamiętać, że ubezpieczenie społeczne może być opłacane tylko w jednym kraju, gdzie cudzoziemiec wykonuje większą część swojej pracy lub gdzie znajduje się centrum jego interesów.

Zakładanie jednoosobowej firmy w Polsce przez cudzoziemca jest procesem przebiegającym zgodnie z polskimi przepisami prawnymi i wymaganiami urzędowymi. Warto zapoznać się z nimi dokładnie i skorzystać z pomocy biura rachunkowego lub doradcy podatkowego, aby uniknąć nieporozumień i prowadzić swoją działalność zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

W ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oferujemy kompleksowe usługi księgowe i podatkowe, obejmujące:

 1. Prowadzenie PKPiR (Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów) zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów.
 2. Ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Sporządzanie planu amortyzacji, dostosowanego do specyfiki działalności.
 4. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz kompleksowe rozliczanie transakcji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
 5. Wysyłanie deklaracji oraz rejestrów VAT zakupu i sprzedaży w formacie JPK (Jednolity Plik Kontrolny) do odpowiednich urzędów skarbowych.
 6. Naliczanie podatków dochodowych do 20. dnia każdego miesiąca, zapewniając terminowość i zgodność z obowiązującymi przepisami.
 7. Rozliczanie transakcji w walutach obcych oraz monitorowanie różnic kursowych, dbając o dokładność i kompletność danych.
 8. Sporządzanie i wysyłanie rocznych zeznań podatkowych, w tym PIT-36 i PIT-36L, zapewniając pełną zgodność z prawem podatkowym.
 9. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), gwarantując kompletność i rzetelność danych.
 10. Reprezentację przed Urzędem Skarbowym, zapewniając profesjonalne wsparcie w przypadku kontroli czy innych spraw urzędowych.
 11. Bieżące wsparcie merytoryczne w zakresie księgowości i podatków, aby zapewnić naszym klientom pełną klarowność i zrozumienie ich sytuacji finansowej.

Nasi doświadczeni specjaliści są gotowi pomóc w efektywnym zarządzaniu księgowością i podatkami, zapewniając spokój i pewność w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w obsłudze klientów zagranicznych, w tym cudzoziemców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania dla biur rachunkowych, umożliwiamy naszym klientom płynne przeprowadzenie procesu dokumentacji online, nawet bez konieczności posiadania bardzo dobrej znajomości języka polskiego. Oprogramowanie to ułatwia komunikację oraz przebieg wszystkich formalności, zapewniając naszym klientom wygodę i profesjonalną obsługę na każdym etapie prowadzenia ich biznesu w Polsce.