Jednoosobowa działalność gospodarcza

Za jednoosobową działalność gospodarczą uznaje się zorganizowaną działalność zarobkową, którą wykonuje się we własnym imieniu w sposób ciągły. Zatem działalność jednoosobowa musi spełniać cztery warunki:

To właśnie te warunku odróżniają jednoosobową działalność gospodarczą od innych form przedsiębiorstwa.

W jaki sposób można założyć firmę jednoosobową?

Do założenia firmy jednoosobowej potrzebne jest zarejestrowanie jej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można tego dokonać w sposób tradycyjny (udając się od urzędu) lub online (wypełniając wniosek w Internecie, jednak konieczne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

We wniosku do CEIDG konieczne jest podanie: imienia; nazwiska; imion rodziców; datę i miejsce urodzenia; rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; PESEL; obywatelstwo; numer NIP i REGON; miejsce zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą; nazwę zakładanej działalności gospodarczej; kody PKD; datę rozpoczęcia działalności; informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą; dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy; wybraną formę opodatkowania oraz sposób prowadzenia ewidencji; informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej; numer rachunku bankowego.