KPiR Lublin

Zajmujemy się prowadzeniem KPiR w Lublinie. Podatkowe księgi przychodów i rozchodów służą do ewidencjonowania operacji gospodarczych – przychodów i wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Umożliwiają rozliczenie dochodu, podstawy opodatkowania, a także określenie wysokości podatku za dany rok. Są też niezbędne do obliczenia ulg i zwolnień podatkowych. KPiR to forma księgowości uproszczonej, na którą decydują się przeważnie przedsiębiorcy prowadzący jednosobowe lub małe firmy oraz rozliczający podatek na zasadach ogólnych, liniowo lub wg skali podatkowej. Ponadto KPiR mogą prowadzić właściciele:

Warto jednak podkreślić, że taka możliwość dotyczy przedsiębiorców, których przychody ze spółek lub przychody netto bez VAT z działalności gospodarczej nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym sumy 2 mln euro w walucie polskiej oraz którzy rozliczają podatki na zasadach ogólnych lub liniowo. Nasza oferta obejmuje także m.in. usługi księgowego dla spółek z o.o. w Lublinie . Stanowią one jeden z rodzajów kapitałowych spółek handlowych, które obowiązuje prowadzenie pełnej księgowości. Stanowi ona znacznie bardziej rozbudowaną formę prowadzonych przez nas KPiR w Lublinie.

Jaki dokument określa zasady prowadzenia KPiR?

Aktem prawnym, który zawiera wytyczne, zarówno odnośnie zasad prowadzenia KPiR, jak i jej składowych, jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zawiera on zapisy mówiące m.in. o konieczności założenia KPiR w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, jej archiwizacji po zakończeniu każdego roku podatkowego oraz założenia nowej księgi, dotyczącej kolejnego okresu rozliczeniowego. Dokument ten stanowi też, że księga może mieć wersję tradycyjną – papierową lub elektroniczną (bez konieczności jej drukowania). W przypadku wersji elektronicznej kluczowe jest oczywiście właściwe zabezpieczenie danych osobowych, do którego przywiązujemy szczególną uwagę.

Z czego składa się KPiR?

Księga przychodów i rozchodów ma formę tabeli i składa się z 17 kolumn, przeznaczonych do wprowadzania określonych informacji. Poza kolumnami przeznaczonymi do księgowania przychodów i sum przychodów, ponadto zakupu materiałów lub towarów handlowych, wynagrodzenia brutto dla pracowników – zawiera kolumny służące m.in. do uwzględniania danych kontrahentów, dat zawarcia transakcji, numerów dowodów księgowych, opisów transakcji lub zdarzeń gospodarczych. Wszystkie z nich opatrzone są zaś odpowiednimi numerami porządkowymi. W prowadzonych przez nas KPiR w Lublinie każdy miesiąc podsumowujemy osobno – uwzględniamy też sumy narastające z poprzednich miesięcy danego roku.

Czytelne, rzetelne i niewadliwe prowadzenie KPiR w Lublinie

KPiR jest kluczowym dokumentem obrazującym sytuację finansową w przedsiębiorstwie i przesyłanym przez nas do urzędu skarbowego po zakończeniu danego roku podatkowego. Każdego zapisu w księdze dokonujemy na podstawie dowodu księgowego: faktury, rachunku lub innego dokumentu, który potwierdza fakt zaistnienia zdarzenia gospodarczego (np. dowodu opłaty pocztowej czy bankowej). Zgodnie z przepisami wspomnianego wcześniej Rozporządzenia – KPiR należy prowadzić w sposób rzetelny i niewadliwy. W przypadku ewidencji wadliwej mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym, zaś nierzetelnej – z przestępstwem skarbowym. Współpraca z naszym biurem sprawi, że Twoja KPiR spełni wszystkie wymagane kryteria, a Ty zyskasz spokój niezbędny do wykonywania innych firmowych obowiązków. Zaufaj nam!